Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Digital Monks B.V.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1. De algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van DIGITAL MONKS B.V., hierna te noemen: “DIGITAL MONKS”,
gevestigd te Emmeloord, aan de Platinaweg 4 (8304 BL ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer: 81964846 onder KVK nummer: 83402454.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van DIGITAL MONKS, gevestigd
te Emmeloord, hierna te noemen “DIGITAL MONKS”. De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Klant”.
2. In deze voorwaarden wordt onder Klant verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie DIGITAL MONKS zijn
aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan DIGITAL MONKS aanbiedingen/offertes richt en degene die aan
DIGITAL MONKS een opdracht verstrekt.
3. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden
maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Het door de Klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar
deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. Indien een aanbod van DIGITAL MONKS wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke
bevestiging van DIGITAL MONKS, dan wel op het moment dat DIGITAL MONKS met instemming van de Klant een aanvang
met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Mondelinge afspraken binden DIGITAL MONKS pas nadat deze schriftelijk door DIGITAL MONKS zijn bevestigd.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst
worden eerst na schriftelijke bevestiging door DIGITAL MONKS bindend.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van DIGITAL MONKS zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn
van 14 dagen, tenzij DIGITAL MONKS binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer
gestand doet dan wel tenzij DIGITAL MONKS reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft.
Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Klant aanvaard, dan heeft
DIGITAL MONKS het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door DIGITAL MONKS gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen
zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten,
transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen,
modellen, opgaven van kleuren, afmetingen en gewichten alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo
nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende
intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van DIGITAL MONKS, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van DIGITAL MONKS te worden teruggezonden. Zij mogen
zonder schriftelijke toestemming van DIGITAL MONKS niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden
gegeven.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. DIGITAL MONKS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs moet
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

ARTIKEL 5: UITVOERING OVEREENKOMST
1. DIGITAL MONKS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DIGITAL MONKS het recht voor
bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.
3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DIGITAL MONKS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
DIGITAL MONKS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
DIGITAL MONKS zijn verstrekt, heeft DIGITAL MONKS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
4. DIGITAL MONKS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DIGITAL MONKS is uit gegaan van door de
Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DIGITAL MONKS kenbaar
behoorde te zijn.
5. Indien door DIGITAL MONKS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. De Klant vrijwaart DIGITAL MONKS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DIGITAL MONKS toerekenbaar is. Indien DIGITAL
MONKS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden DIGITAL MONKS zowel buiten
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Klant in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DIGITAL MONKS, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DIGITAL MONKS en derden daardoor ontstaan,
komen integraal voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 6: ZOEKMACHINE MARKETING & LINKBUILDING
1. De Klant verleent aan DIGITAL MONKS voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het voeren
van de zoekmachine marketingcampagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites.
2. De Klant verleent aan DIGITAL MONKS een volmacht tot het verrichten van alle handelingen die DIGITAL MONKS
noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de zoekmachine marketingcampagnes.
3. DIGITAL MONKS zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de
overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat of garantie. Alle
mededelingen van DIGITAL MONKS over de mogelijke resultaten van de zoekmachine marketingcampagnes zijn derhalve
indicatief van aard. De Klant kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen.
4. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de zoekmachine marketingcampagnes
dienen rechtstreeks door de Klant, zonder tussenkomst van DIGITAL MONKS, afgerekend te worden bij de betreffende
zoekmachine. DIGITAL MONKS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden
en saldotekorten van de Klant.
5. De Klant dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die
door de overeengekomen zoekmachines aan adverteerders worden gesteld. DIGITAL MONKS is niet verantwoordelijk voor
de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Klant.
6. DIGITAL MONKS is niet verantwoordelijk voor schade kwesties aan de zijde van de klant.
7. DIGITAL MONKS is niet aansprakelijk voor de inhoud van uitgebrachte artikelpublicaties.

ARTIKEL 7: AANPASSING OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. DIGITAL MONKS zal de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal DIGITAL MONKS de
Klant hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal DIGITAL MONKS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 8: CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien DIGITAL MONKS zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. Wanneer DIGITAL MONKS verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de
Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4. Voor het aanvragen van artikelpublicaties via DIGITAL MONKS geldt dat de financiële verplichtingen worden voldaan
alvorens de artikelpublicaties op internet verschijnen.
4. DIGITAL MONKS is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Klant – vooruitbetaling of
zekerheid van de Klant te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

ARTIKEL 9: VOORTGANG OVEREENKOMST
1. DIGITAL MONKS kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle
daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van DIGITAL MONKS niet normaal of zonder
onderbreking kan geschieden, is DIGITAL MONKS gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Klant in rekening te
brengen.

ARTIKEL 10: APPARATUUR, SOFTWARE
1. De Klant dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die
toegang geven tot een netwerk waarop hij de door DIGITAL MONKS verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader
gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 11: HONORARIUM
1. DIGITAL MONKS en de Klant kunnen een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op
basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader
schriftelijk vastleggen.
2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te
laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan
schriftelijk wordt overeengekomen.
3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaats gevonden is DIGITAL MONKS bevoegd deze vast te
stellen op basis van haar gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben
plaatsgevonden.
4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan een maand kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening
gebracht worden.

ARTIKEL 12: GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De Klant zal de vertrouwelijke informatie, waaronder de namen en prijzen van aangesloten partners en publishers, niet
kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van
DIGITAL MONKS.
3. De Klant zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door DIGITAL MONKS is
verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door DIGITAL MONKS is aangegeven. De Klant zal geen
wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van DIGITAL MONKS.
4. De Klant is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de
vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Klant, voorafgaand
aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.
5. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Klant aan DIGITAL MONKS een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat
onverlet het recht van DIGITAL MONKS op volledige schadevergoeding conform de wet.
6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 13: KLACHTEN
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14
dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan DIGITAL MONKS, bij gebreke
waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een
zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DIGITAL MONKS in staat is adequaat te
reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal DIGITAL MONKS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden
gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal DIGITAL MONKS
slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
4. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Klant op.
5. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Klant geen recht meer toe op
behandeling van de klacht of schadeloosstelling.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten, aan de zijde van DIGITAL MONKS daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door DIGITAL MONKS verleende
diensten, rusten bij DIGITAL MONKS. De Klant erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
2. Alle door DIGITAL MONKS verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant. Het is
de Klant niet toegestaan om informatie verkregen van DIGITAL MONKS openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke
vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door DIGITAL MONKS.
3. Alle door DIGITAL MONKS geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van DIGITAL MONKS.
Na afloop of opzegging van het contract kan DIGITAL MONKS de Klant verzoeken deze documenten te vernietigen of te
retourneren.
4. De Klant vrijwaart DIGITAL MONKS voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op de door haar aan DIGITAL MONKS ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering
van de overeenkomst gebruikt worden.
5. DIGITAL MONKS behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden
te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant bij derden terecht komt.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID
1. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Klant aan DIGITAL MONKS in het kader van de
totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal DIGITAL MONKS steeds onmiddellijk
schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. DIGITAL MONKS is niet aansprakelijk voor aanspraken
van de Klant en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Klant aan DIGITAL MONKS onjuist en/of
niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Klant aan DIGITAL MONKS niet tijdig gemelde wijzigingen van de
verstrekte gegevens.
2. Iedere aansprakelijkheid van DIGITAL MONKS alsmede van haar werknemers en de door DIGITAL MONKS bij de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DIGITAL MONKS wordt uitgekeerd, inclusief het door DIGITAL MONKS te
dragen eigen risico.
3. In het geval de in artikel 15.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van DIGITAL MONKS in een
specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van DIGITAL MONKS alsmede van haar werknemers en de
door DIGITAL MONKS bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het,
ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Klant in rekening gebrachte honorarium.
4. De Klant vrijwaart DIGITAL MONKS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DIGITAL MONKS toerekenbaar is.
5. DIGITAL MONKS is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Klant of derden wordt geleden als gevolg van
onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Klant verstrekte inlichtingen.
6. DIGITAL MONKS is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door DIGITAL MONKS
gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
7. DIGITAL MONKS is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de
Klant aan DIGITAL MONKS verzonden (email)berichten DIGITAL MONKS niet hebben bereikt.
8. DIGITAL MONKS is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of anderszins
gevolgschade die ontstaan is bij de Klant.
9. DIGITAL MONKS is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of
woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Klant ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de
Klant door derden zijn vervaardigd.
10. De aansprakelijkheid van DIGITAL MONKS uit hoofde van deze overeenkomst is in ieder geval beperkt tot een bedrag
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs en zal in ieder geval niet meer bedragen dan het door DIGITAL MONKS gefactureerde bedrag.
11. Adviezen die door DIGITAL MONKS worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen.
Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. DIGITAL MONKS is met
betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
12. DIGITAL MONKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers
of e-mail aangeleverde gegevens. De Klant of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid
en volledigheid te controleren.
13. DIGITAL MONKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of
multimedia-uitingen.
14. DIGITAL MONKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar
geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Klant dient de
aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.
15. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door DIGITAL MONKS geen
enkele aansprakelijkheid genomen. DIGITAL MONKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de
beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

ARTIKEL 16: BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DIGITAL MONKS aan te geven wijze in de
valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De Klant verricht de aan DIGITAL MONKS verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening
met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan DIGITAL MONKS heeft verstrekt. De
Klant is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
3. Indien de Klant tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de
Klant bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd
met 2% (zegge: twee procent) per maand.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van DIGITAL
MONKS op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
5. DIGITAL MONKS heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. DIGITAL MONKS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een
andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DIGITAL MONKS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

ARTIKEL 17: INCASSOKOSTEN
1. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens DIGITAL
MONKS, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van
herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van
de Klant. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet
binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.
2. Indien DIGITAL MONKS aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de vermelde percentages, dan is de Klant het
meerdere eveneens aan DIGITAL MONKS verschuldigd.
3. De Klant is voorts aan DIGITAL MONKS alle door DIGITAL MONKS gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend –
de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks
in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog
zijn, en tenzij DIGITAL MONKS in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is
gesteld.

ARTIKEL 18: COMMUNICATIE
1. In het geval de Klant enig digitaal bericht aan DIGITAL MONKS heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit
bericht DIGITAL MONKS heeft bereikt indien de Klant een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een
automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Klant, door DIGITAL MONKS verstrekte informatie, is
vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door DIGITAL MONKS gegeven advies in het kader van een aan haar
verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van DIGITAL MONKS het tegendeel blijkt of het een op de
persoonlijke situatie van de Klant toegespitst advies betreft.
3. Totdat de Klant een adreswijziging aan DIGITAL MONKS heeft bekend gemaakt, mag DIGITAL MONKS erop vertrouwen
dat de Klant bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

ARTIKEL 19: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. DIGITAL MONKS behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken
voor tot op het tijdstip waarop de Klant aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens DIGITAL MONKS
heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle
vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter
zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Klant.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Klant slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval DIGITAL MONKS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als
ontbonden, onverminderd het recht van DIGITAL MONKS vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De Klant is verplicht DIGITAL MONKS terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen
gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 20: BUITENGEBRUIKSTELLING
1. DIGITAL MONKS heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik
ervan te beperken indien de Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting aan DIGITAL MONKS niet nakomt, dan wel
in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde
bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
2. DIGITAL MONKS activeert het product en haar dienst zodra de Klant zijn verplichting is nagekomen en een ter zake
vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

ARTIKEL 21: TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
1. Indien DIGITAL MONKS aan de Klant bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Klant
gehouden het geleverde op verzoek van DIGITAL MONKS binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en
volledig te retourneren. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn
rekening.
2. Indien de Klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1.
genoemde verplichting, heeft DIGITAL MONKS het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten
van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 22: OVERMACHT
1. In geval van overmacht is DIGITAL MONKS bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Klant gehouden diens verplichtingen
jegens DIGITAL MONKS tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door DIGITAL MONKS gemaakte kosten zullen
terstond en ten volle opeisbaar zijn.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer,
mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van
de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, weersomstandigheden,
bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden
zich voordoen bij DIGITAL MONKS, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn
ingeschakeld.

ARTIKEL 23: OPSCHORTING, OPZEGGING EN ONTBINDING
1. DIGITAL MONKS is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
2. Bij overeenkomsten met een looptijd van één jaar of korter kan de Klant de overeenkomst opzeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van twee maanden. Bij overeenkomsten met een looptijd van langer dan één jaar of overeenkomsten
voor onbepaalde tijd dient de Klant een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Klant, heeft DIGITAL MONKS recht op compensatie
vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan DIGITAL MONKS zijn toe te rekenen. Voorts is de Klant in dat geval gehouden tot
betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe
verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Klant.
4. DIGITAL MONKS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst
DIGITAL MONKS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal
nakomen; de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van
de Klant niet langer van DIGITAL MONKS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen, is DIGITAL MONKS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. Voorts is DIGITAL MONKS bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DIGITAL MONKS kan worden
gevergd.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DIGITAL MONKS op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Indien DIGITAL MONKS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
7. Indien DIGITAL MONKS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
8. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is DIGITAL MONKS gerechtigd tot vergoeding van de schade,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
9. Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is DIGITAL MONKS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van
wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door DIGITAL MONKS zal DIGITAL MONKS in overleg met de Klant
zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant
toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor DIGITAL MONKS extra kosten met zich meebrengt, dan
worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij DIGITAL MONKS anders aangeeft.
11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor
zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DIGITAL MONKS vrij om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder
enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DIGITAL
MONKS op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
12. Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of
gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de
voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.
13. Als een Klant wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is DIGITAL MONKS hier niet toe
verplicht. DIGITAL MONKS heeft als dan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Klant aansprakelijk
voor de door DIGITAL MONKS geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

ARTIKEL 24: GESCHILBESLECHTIGING EN TOEPASSELIJK RECHT
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen DIGITAL
MONKS en de Klant, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks ook indien
de Klant een niet in Nederland gevestigde partij is.
2. DIGITAL MONKS blijft echter bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale
verdrag bevoegde rechter.
3. Op elke overeenkomst tussen DIGITAL MONKS en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Indien op de overeenkomst tussen DIGITAL MONKS en de Klant een versie van onderhavige voorwaarden in een andere
taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse
tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht
bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn
van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 25: WIJZIGING VOORWAARDEN
DIGITAL MONKS is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op
het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch,
door DIGITAL MONKS aan de Klant.